Design Team Blog

  • Velkommen til Stempelgledes designteam-blogg!

    Welcome to Stempelglede's Design Team Blog!

    © Stempelglede

Subscribe Feed Stempelglede DT

  • Subscribe to Stempelglede Design Team Blog's feed

Stempelglede on Facebook:

  • Visit Stempelglede on Facebook

Stempelglede on Instagram:

  • Visit Stempelglede on Instagram

Stempelglede on Pinterest:

  • Visit Stempelglede on Pinterest

Stempelglede Rubber Stamps

© Stempelglede®

Stempelglede on Pinterest

May 2018

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

The Designer

Design Team Members

Recent Comments

Past Design Team Members

Blog powered by TypePad
Member since 05/2007

Thank you for visiting!

« Bryllupskort | Main | Guest DT Call! »

September 16, 2016

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Solveig

Lykke Til med ny kolleksjon! Jeg er på ferie, så rekker ikke å delta! Gleder meg til å se Nydelige kort fra dine DT!
Lykke til alle sammen!!

Randi Thorsen

Håper de finner ut av det. Gleder meg til å se de nye stemplene. Skal selvfølgelig følge med i helgen..... ;)
God helg!
Klem fra
Randi :)

Lene Suhr

Trist å miste en dyktig designer, men heldigvis har du mange dyktige som lager nydelige prosjekter med dine lekre stempler:) Jeg gleder meg til å se dine nye stempler. Lykke til <3
Klem fra Lene

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)