Design Team Blog

  • Velkommen til Stempelgledes designteam-blogg!

    Welcome to Stempelglede's Design Team Blog!

    © Stempelglede

Subscribe Feed Stempelglede DT

  • Subscribe to Stempelglede Design Team Blog's feed

Stempelglede on Facebook:

  • Visit Stempelglede on Facebook

Stempelglede on Instagram:

  • Visit Stempelglede on Instagram

Stempelglede on Pinterest:

  • Visit Stempelglede on Pinterest

Stempelglede Rubber Stamps

© Stempelglede®

Stempelglede on Pinterest

December 2019

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

The Designer

Design Team Members


Recent Comments

Past Design Team Members

Blog powered by TypePad
Member since 05/2007

Thank you for visiting!

« Steampunk | Main | Steampunk necklace »

March 22, 2017

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Solveig Sol

Du er bare helt RÅ på farger!!.. Så effektfullt.. Stilig.. og spesielt.. Mottager må ha vært målløs!!..
Nydelig altså.. Og ideene... skjønner ikke hvor du henter det fra!.. Men Nydelig blir det alltid!..
Ha en Fantastisk dag!.. Jeg venter i spenning på nye ting fra deg.. -skjønner at det vil ta litt tid.. Men det gjør ingenting.. -Den som venter på noe godt..... :) Klem

Veronique

Kjempe lekkert, og for en herlig ide :)

Gunhild J. G. Bay

Å, tusen takk, Solveig! He,he, noen ideer har samlet seg opp i denne tiden hvor jeg ikke har kunnet lage like mye som før, så jeg satser på at helsa forbedrer seg så jeg kan få utført litt flere av dem! Takk for gode ord! Gleder meg veldig til å få ferdig noe nytt :) Klem

Gunhild J. G. Bay

Tusen takk Veronique! Klem :)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)